Regulamin Publicznego Przedszkola w Wąwale

Rok szkolny 2020/2021

1. Podstawą przyjęcia do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń – do pobrania w placówce.

2. Czas pracy przedszkola: od 7.00 do 16.00 oddział w Wąwale, od 7.00 do 16.00 w Ciebłowicach, od poniedziałku, do piątku.

PODSTAWA PROGRAMOWA : 9.00 – 14.00 Oddział w Wąwale, 9.00 – 14.00 oddział w Ciebłowicach.

3. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki – dziecka chorego nie wolno przyprowadzać.

4. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.

5. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście. W przypadkach losowych – osoby przez nich pisemnie upoważnione, pełnoletnie, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo.

6. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przedszkole umożliwia grupowe ubezpieczenie dzieci.

7. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentacje, tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci.

8. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których rodzice wyrażą takie życzenie.

9. W poszczególnych grupach wiekowych realizowana Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego, opracowana przez M.E.N. dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

10. W Publicznym Przedszkolu w Wąwale są organizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe: rytmika, nauka języka angielskiego, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne – realizacja po podstawie programowej.

11. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców, na podstawie zarządzeń dotyczących norm żywieniowych dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. Rok szkolny 2020/2021 – 7,50 zł. za 3 posiłki w ciągu dnia.

12. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić do 15 każdego miesiąca z góry. Jej wysokość – 1,00 zł za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin.

13. Nie zgłoszenie i nieopłacenie przedszkola przez pełen miesiąc powoduje skreślenie z listy wychowanków.

14. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do przedszkola.

15. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola, bądź zmianę deklaracji ilości godzin pobytu w przedszkolu, należy złożyć na piśmie z końcem miesiąca.