KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WĄWALE – 02.09.2013

Archiwum, 01.09.2013, 08:00

Koncepcja została opracowana przez zespół składzie:

Małgorzata Gaust –dyrektor; Renata Przybylska – nauczyciel grupa 5-6-latków; Ewelina Kiedrzyńska – nauczyciel grupa 3-4-latków;Monika Kaczmarek – nauczyciel grupa 3-4-5-6-latków oddział Ciebłowice D.; Anna Wiśniewska – szef kuchni; Katarzyna Jaś, Artur Rutowicz – przedstawiciele Rady Rodziców .

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o wyniki raportu z ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2012/13. Koncepcja naszej placówki została wzbogacona o nowe inicjatywy w związku z przyłączeniem do naszego przedszkola oddziału Ciebłowice Duże z dniem 01 września 2013 roku.

W wyniku samooceny określono wnioski, na podstawie których opracowano specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.

 

Opis przedszkola:

Placówka liczy trzy oddziały: w Wąwale oddział 3-4-latków i 5-6-latków oraz w Ciebłowicach Dużych oddział 3-4-5-6-latków.Ogółem do placówki uczęszcza 71 dzieci. P.P. w Wąwale znajduje się w wyremontowanym, nowoczesnym budynku należącym do Gminy Tomaszów Maz. Wokół  budynku przedszkolnego znajduje się ponad hektarowy teren zielony z nowoczesnym placem zabaw, licznymi drzewami w tym dwa zabytki przyrody, w trakcie realizacji „zielona klasa edukacyjna”. Oddział w Ciebłowicach Dużych znajduje się w wynajmowanym budynku typu „dom jednorodzinny”. Przedszkole zajmuje dwie kondygnacje, sale edukacyjne znajdują się na piętrze, kuchnia i jadalnia na parterze. Przed budynkiem znajduje się niewielki plac zabaw urządzony przy wsparciu rodziców dzieci z Ciebłowic D.

 

Specyfiką przedszkola jest:

Usytuowanie, mianowicie obie placówki położone są tuż pod Tomaszowem Maz., oddalone od siebie około 6 kilometrów. Obwód szkolny dla Wąwału i Ciebłowic to Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 8 w Tomaszowie Maz. Właśnie dlatego mamy opracowany Program współpracy z w/w szkołą. Priorytetem  dla naszej placówki jest, aby nasi absolwenci odnosili sukcesy w dalszej nauce szkolnej. Dyrektor współpracuje z Dyrekcją Zespołu Szkół nr 8 w Tomaszowie Maz. w zakresie kontroli obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, przekazywaniu dokumentacji dotyczącej dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

Cele główne :

Tworzenie atmosfery zapewniającej dzieciom poczucie bezpieczeństwa najważniejszego dla pełnego rozwoju  zdrowia fizycznego i psychicznego.

Planowość i systematyczność pracy w zakresie wdrażania dzieci do samodzielnego funkcjonowania w miarę możliwości rozwojowych dziecka.

Motywowanie dzieci do pozytywnych zachowań społecznych stosując skuteczne środki wzmacniające( pochwała do rodziców; pochwała przed grupa; odznaki.)

 

Kryteria sukcesu

Praca w naszym przedszkolu to proces dydaktyczny w którym stosujemy nauczanie wielopoziomowe wynikające ze specyfiki pracy w oddziałach mieszanych pod względem wieku dzieci. Wspieramy w sposób szczególny zarówno dziecko z  wszelkimi problemami jak również dziecko uzdolnione. Opracowaliśmy program stymulacji mowy, ponieważ wspólnie z Rodzicami uznaliśmy to za konieczne. W roku szkolnym 2012/13 opłatę za zajęcia logopedyczne, język angielski, rytmikę ponosili Rodzice. W roku szkolnym 2013/14 podczas ustaleń organizacyjnych z Organem Prowadzącym  ustalono, że od 01.10.2013r Zajęcia Stymulacji Mowy , Język angielski, Rytmika będą w ofercie naszej placówki w ramach ustalonej opłaty 1,00 zł.  W/w zajęcia obejmą zarówno oddział w Wąwale jak również w Ciebłowicach Dużych. Na szczególną uwagę zasługuje opracowany przez przedszkole Program Edukacji Zdrowotnej, a w nim miedzy innymi programy: gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej; zajęć logopedycznych. Nowatorski jest projekt Zimowe Sporty Dla Przedszkolaków realizowany zimą 2012/13. z dużym uznaniem dzieci i rodziców.

 

Planowane działania w okresie najbliższych 2  lat:

– położenie płyt tartanowych;

– zamontowanie ławek i tablicy;

– wykonanie zadaszenia w kształcie grzyba.

Metody pracy:

Podające – informujące, oparte na słowie;

Eksponujące – pokaz, doświadczenia, przykład nauczyciela;

Praktyczne-najważniejsze oparte na samodzielnych działaniach dzieci.

 

System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych:

Program wychowawczy przedszkola.

System motywacji stosowany w przedszkolu- KODEKS PRZEDSZKOLAKA; KONTRAKT GRUPY

Zbiór norm i zasad obowiązujących w przedszkolu.

System diagnozowania osiągnięć dzieci:

Systematyczna obserwacja ukierunkowana.

Zaplanowana i systematyczna diagnoza dziecka 5 i 6 – letniego.

Wywiad z rodzicem dziecka.

Monitoring podstawy programowej.

Systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć.

Udział dzieci w konkursach i przeglądach przedszkolaków.

 

System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci :

Codzienny kontakt z nauczycielem –wychowawcą podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.

Konsultacje z wychowawcą – raz w miesiącu.

Zebrania z rodzicami – raz na kwartał.

Kontakt z dyrektorem przedszkola w razie potrzeb rodziców.

 

Zasady współpracy nauczycieli

 Każdy nauczyciel ma przydzielone tzw. zadania specjalne.

Przekazywanie informacji o osiągnięciach dzieci w profesjonalny sposób.

Podział obowiązków podczas przygotowywania dekoracji, imprez okolicznościowych.

Wspieranie się wzajemnie w procesie edukacyjnym naszego przedszkola.

 

Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka:

Zasada partnerstwa.

Zasada wielostronnego przepływu informacji.

Zasada jedności oddziaływań (realizowanie zgodnych ze sobą celów wychowania).

Zasada pozytywnej motywacji (dobrowolny i chętny udział obu grup)

Zasada aktywnej i systematycznej współpracy.

 

Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym:

Nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami.

Wspomaganie świadomości pedagogicznej i kompetencji rodziców w wybranych aspektach wychowania i kształcenia.

Rozwijanie aktywnej współpracy z przedszkolem

 

Program wychowawczy

1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta
2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny
3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi

4.Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.

5.Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja.”

6.Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń

7.Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody.
8. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.

9.Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

 

Plan pracy :

 

Wykaz realizowanych w przedszkolu programów:

Lp.

Nazwisko autora

Tytuł

Dotyczy obszaru z podstawy programowej/edukacji, np. ekologicznej/poziomu edukacyjnego

Ocena zgodności programu

Z podstawą programową

tak/nie/
/częściowo

Z koncepcją pracy przedszkola

tak/nie/
/częściowo

Data oceny

Kto dokonał oceny

Modyfikowany tak/nie,

z jakiego powodu

1 M. Kwaśniewska  W.Żaba-Żabińska Nasze przedszkole-PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Zawiera problematykę z całej podstawy programowej. tak tak 02.06.2013r. R.R.

R.P

Dyrektor

nie